Statement of Non-Discrimination

Fairfax Neonatal Associates, P.C.
Notice of Nondiscrimination and Accessibility

Fairfax Neonatal Associates, P.C. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Fairfax Neonatal Associates, P.C. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Fairfax Neonatal Associates, P.C. provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Fairfax Neonatal Associates, P.C. provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact: Site Managers:

  • Pediatric Lung and Allergy Center (PLAC) 703.289.1410
  • Pediatric Surgical Group (PSG) 703.560.2236
  • Pediatric and Adolescent Sleep Center (PASC) 703.226.2290           

If you believe that Fairfax Neonatal Associates, P.C. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Compliance Officer,  2730-B Prosperity Avenue, Fairfax, VA 22031, tel: 703.289.1400, fax: 703.289.1427, email: jpyon@mcapmd.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Download complaint forms

Español

sATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de aistencia lingüística. Llame  al PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Tiếng Việt

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

한국어

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 번으로 전화해 주십시오. PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Русский

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

العربية

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1- PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Kreyòl Ayisyen

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Français

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Polski

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Português

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Italiano

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Deutsch

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

日本語

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 まで、お電話にてご連絡ください。

رسی

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو میید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1- PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 تماس بگیرید.

हिंदी

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 पर कॉल करें।

Հայերեն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

ગુજરાતી

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Hmoob

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

ردُو

ییی خدمات مفت مییی۔ی PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

ខ្មែរ

http://www.hhs.gov/sites/default/files/sample-ce-tagline-cambodian.pdf

ਪੰਜਾਬੀ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

বাংলা

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

אידיש

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1- PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

አማርኛ

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

ภาษาไทย

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Oroomiffa

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  Bilbilaa PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Ilokano

PAKDAAR:  Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam.  Awagan ti PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Shqip

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Srpsko-hrvatski

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  Nazovite PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Українська  

УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.  Телефонуйте за номером PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

नेपाली

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Nederlands

AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

unD  

http://www.hhs.gov/sites/default/files/sample-ce-tagline-karen.pdf

Gagana fa’a Sāmoa

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala  Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga  fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Kajin Ṃajōḷ

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Română (Romanian)

ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Foosun Chuuk

MEI AUCHEA:  Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe angei aninisin chiakku, ese kamo.  Kori PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Tonga  

FAKATOKANGA’I:  Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.  Telefoni mai PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Bisaya

ATENSYON:  Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad.  Tawag sa PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Ikirundi

ICITONDERWA:  Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu.  Woterefona PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Kiswahili

KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo.  Piga simu PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Bahasa Indonesia

PERHATIAN:  Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis.  Hubungi PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Türkçe

DİKKAT:  Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 irtibat numaralarını arayın.

ی

ئاگاداری:  ئەگەر بە زمانیی قەسە دەەیت، خزمەتگوزاریەی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە.  پەیوەندی بە 1- PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 ە.

తెలుగు

శ్రద్ధ పెట్టండి:  ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.  PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290 కు కాల్ చేయండి.

Thuɔŋjaŋ

PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Norsk

MERK:  Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg.  Ring PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Català

ATENCIÓ:  Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec.  Truqueu al PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

λληνικά  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Igbo asusu

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

èdè Yorùbá

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Lokaiahn Pohnpei  

Ni songen mwohmw ohte, komw pahn sohte anahne kawehwe mesen nting me koatoantoal kan ahpw wasa me ntingie [Lokaiahn Pohnpei] komw kalangan oh ntingidieng ni lokaiahn Pohnpei. Call PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Deitsch

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

hoʻokomo ʻōlelo

E NĀNĀ MAI:  Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe.

E kelepona iā PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Adamawa

MAANDO: To a waawi [Adamawa], e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde caahu. Noddu PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

I linguahén Chamoru

ATENSIÓN:         Yanggen un tungó [I linguahén Chamoru], i setbision linguahé gaige para hagu dibatde ha .  Agang PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Diné Bizaad

D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

Chahta

ANOMPA PA PISAH:  [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla.   Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: PLAC 1-703-289-1410; PSG 1-703-560-2236; PASC 1-703-226-2290

 


1557 Notice: Approved by HDJN 12/21/2016  Posted on Website.  Reference for Top 15 languages required in Virginia.  https://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Regulations-and-Guidance/Downloads/Appendix-A-Top-15.pdf

 

COVID-19 Update

We are closely following the most up-to-date announcements and information on the known cases of Novel Coronavirus (COVID-19). Because this information is always changing, we will be monitoring all updates from the  Centers for Disease Control and Virginia Department of Health. 

If you are experiencing cold or flu symptoms, please make sure to contact us via phone prior to your appointment. You may also contact us for any additional questions by calling our offices.

Here are a few additional resources as well: 

Virginia Department of Health

Centers for Disease Control

fnapc